Raport ESPI nr 13/2021

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ACKERMAN S.A. w dniu 26 kwietnia 2021 r.

Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ACKERMAN S.A., które odbyło się w dniu 26 kwietnia 2021 r.:
1. DMS Holding Sp. z o.o.
– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 809.300
– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 809.300
– % udział w liczbie głosów na ZWZ: 100%
– % udział w ogólnej liczbie głosów: 80,93%

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-04-26 18:05

Raport EBI nr 6/2021

Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 26 kwietnia 2021 roku

Zarząd ACKERMAN S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 kwietnia 2021 roku.

Załącznik:
ACK_WZA_26.04.2021.pdf

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-04-26 17:51

Raport ESPI nr 8/2021

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 kwietnia 2021 r.

Zarząd ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000531766 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2021 r., o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Romana Tokarczyka w Warszawie przy ul. Jutrzenki 177.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta: www.ackerman.pl

Załączniki:
1. ACK_WZA_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACKERMAN SA 26.04.2021.pdf
2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACKERMAN SA 26.04.2021.pdf
3. ACK_WZA_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_liczbie_glosow_30.03.2021.pdf
4. ACK – FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.pdf

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-03-30 21:18

Raport EBI nr 5/2021

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26 kwietnia 2021 r.

Zarząd ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000531766 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2021 r., o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Romana Tokarczyka w Warszawie przy ul. Jutrzenki 177.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta: www.ackerman.pl

Załączniki:
1. ACK_WZA_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACKERMAN SA 26.04.2021.pdf
2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ACKERMAN SA 26.04.2021.pdf
3. ACK_WZA_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_liczbie_glosow_30.03.2021.pdf
4. ACK – FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.pdf

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-03-30 21:10

Raport ESPI nr 40/2020

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ACKERMAN S.A. w dniu 18 listopada 2020 r.

Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ACKERMAN S.A., które odbyło się w dniu 18 listopada 2020 r.:

1. DMS Holding Sp. z o.o.
– liczba zarejestrowanych akcji na NWZ: 809.300
– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 809.300
– % udział w liczbie głosów na NWZ: 100%
– % udział w ogólnej liczbie głosów: 80,93%

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2020-11-18 15:35

Raport EBI nr 14/2020

Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 18 listopada 2020 roku

Zarząd ACKERMAN S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie w załączeniu przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 listopada 2020 roku.

Załącznik:
ACK_NWZA_18.11.2020.pdf

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2020-11-18 15:29