Raport ESPI nr 13/2022

Rozpoczęcie współpracy Niemcy, Austria, Szwajcaria i Luksemburg

Zarząd Spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 31 maja 2022 roku otrzymał informację, od swojej spółki zależnej ACKERMAN, o podpisaniu umowy o współpracy na zasadach wyłączności z jednym z największych dystrybutorów ekologicznych piecy kominkowych w Niemczech („Klient”).

Współpraca będzie obejmowała dostawy produktów ACKERMAN na zasadach wyłączności (nie dotyczy sieci sklepów DIY) do ponad 1000 partnerów Klienta w czterech krajach europejskich – Niemcy, Austria, Szwajcaria i Luksemburg.

Rozpoczęcie współpracy jest efektem realizacji strategii zarządu mającej na celu zwiększenie skali działalności i ekspansję zagraniczną.

Zarząd Spółki uznał fakt rozpoczęcia współpracy za informację istotną, ponieważ istnieją przesłanki, że może mieć ona pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, finansową oraz pozycję konkurencyjną Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2022-05-31 15:54

Raport ESPI nr 11/2022

Istotne zamówienie - DIY

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 26 maja 2022 roku otrzymał zamówienie od sieci DIY.

Zamówienie obejmuje zakup produktów Spółki w drugim kwartale 2022 roku. Wartość zamówienia to 4.921.171 PLN netto.

W ostatnich tygodniach Spółka i jej spółki zależne otrzymują zwiększoną liczbę zapytań ofertowych i zamówień. Główną przyczyną takiej sytuacji jest trwający kryzys energetyczny, w tym znaczący wzrost cen energii elektrycznej oraz gazu. Oferta grupy kapitałowej Spółki obejmująca instalacje fotowoltaiczne (OMEGA-WAT) oraz ekologiczne urządzenia grzewcze i opał (ACKERMAN) stanowi alternatywę energetyczną dla większości gospodarstw domowych.

W ocenie Zarządu Spółki realizacja zamówienia będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności Spółki w wymiarze finansowym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2022-05-26 15:16

Raport ESPI nr 10/2022

Czwarte zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji własnych

Zarząd spółki pod firmą WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 19 maja 2022 roku, działając na podstawie Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 maja 2022 roku w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki („Uchwała NWZA”), podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki będących przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz określenia pozostałych warunków nabycia akcji własnych, w tym ceny i liczby nabywanych akcji własnych.

W uchwale Zarządu Spółki z dnia 19 maja 2022 roku zostały ustalone w szczególności następujące warunki dotyczące przeprowadzania przez Spółkę skupu akcji w ramach upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 maja 2022 roku („Skup”):

  1. Skup będzie realizowany poprzez zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w transakcjach poza alternatywnym systemem obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  2. W okresie objętym upoważnieniem udzielonym na podstawie Uchwały ZWZA Spółka skieruje do akcjonariuszy zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki, dotyczące łącznie maksymalnie 100.000 sztuk akcji własnych.
  3. Zaproszenie akcjonariusza do składania oferty sprzedaży akcji Spółki w ramach Skupu będzie publikowane na stronie internetowej Spółki oraz jako załącznik do raportu bieżącego informującego o skupie akcji własnych Spółki w ramach danego zaproszenia. Wzór zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach Skupu wraz z formularzem oferty sprzedaży akcji Spółki stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
  4. W przypadku nieotrzymania przez Spółkę w odpowiedzi na czwarte zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach Skupu ofert obejmujących sprzedaż co najmniej 100.000 sztuk akcji, Zarząd Spółki może podjąć decyzję o skierowaniu kolejnego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach Skupu, określając przy tym cenę jednostkową sprzedaży akcji w ramach ofert składanych przez akcjonariuszy Spółki w odpowiedzi na kolejne zaproszenie. Powyższe nie ogranicza prawa Zarządu do zakończenia Skupu pomimo nieosiągnięcia limitu 100.000 sztuk nabytych akcji własnych.
  5. Stosownie do § 4 Uchwały ZWZA Skup przeprowadzany jest w celu przeznaczenia akcji w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej lub pośredniej, do obsługi programu opcji menedżerskich, w przypadku jego uchwalenia lub do zamiany, albo zadysponowania przez Zarząd Spółki w inny sposób z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

Ponadto, ww. uchwałą Zarząd Spółki ustalił następujące warunki skupu akcji własnych Spółki w ramach czwartego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach Skupu:

  1. Zaproszenie zostaje udostępnione jako Załącznik do niniejszego raportu oraz na stronie internetowej Spółki.
  2. Zaproszenie dotyczy 100.000 sztuk akcji własnych.
  3. Cena jednostkowa akcji własnej Spółki w ramach trzeciego zaproszenia wynosi 20 zł.
  4. Składanie ofert sprzedaży akcji Spółki w odpowiedzi na trzecie zaproszenie będzie możliwe w okresie: 23 maja 2022 r. – 3 czerwca 2022 r.
  5. Rozliczenie transakcji nabycia akcji własnych przez Spółkę za pośrednictwem depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie nastąpi w dniu 9 czerwca 2022 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków składania ofert sprzedaży akcji Spółki w odpowiedzi na czwarte zaproszenie do składania ofert sprzedaży w ramach Skupu zawarte są w załączonym do niniejszego raportu Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji spółki WAT S.A. wraz z formularzem oferty.

Załączniki:
Zaproszenie_czwarte__WAT_20.05.2022.pdf

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2022-05-20 15:54

Raport ESPI nr 9/2022

Regulamin programu nabywania przez spółkę WAT S.A. akcji własnych

Zarząd WAT S.A. w nawiązaniu do uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 17 maja 2022 r. dotyczącej udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości Regulamin skupu akcji własnych WAT S.A., uchwalony uchwałą nr 1 Zarządu WAT S.A. z dnia 18 maja 2022 roku.

Załączniki:
WAT_skup_akcji_regulamin_18.05.2022.pdf

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2022-05-19 15:40

Raport ESPI nr 8/2022

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WAT S.A. w dniu 17 maja 2022 r.

Zarząd Spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WAT S.A., które odbyło się w dniu 17 maja 2022 r.:

1. DMS Holding Sp. z o.o.
– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 628.800
– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 628.800
– % udział w liczbie głosów na ZWZ: 99,6%
– % udział w ogólnej liczbie głosów: 62,88%

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2022-05-17 21:05

Raport ESPI nr 7/2022

Istotne zamówienie - DIY

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 11 maja 2022 roku otrzymał zamówienie od sieci DIY.

Zamówienie obejmuje zakup produktów Spółki w sezonie 2022 roku. Wartość zamówienia to 3.465.930 PLN netto i może ulec zwiększeniu.

W celu zapewnienia dostępności produktów sieć DIY zobowiązała się do wpłacenia zaliczki w wysokości 2 mln PLN netto do dnia 23.05.2022.

W ocenie Zarządu Spółki realizacja zamówienia będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności Spółki w wymiarze finansowym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2022-05-11 14:48