Raport ESPI nr 16/2022

Nabycie przez emitenta akcji własnych

Zarząd spółki pod firmą WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu nr 15/2022 informującego o zakończeniu skupu akcji własnych Spółki w ramach czwartego zaproszenia do składania ofert sprzedaży w pełni pokrytych akcji własnych Spółki będących przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji własnych przez Spółkę za pośrednictwem depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, w dniu 9 czerwca 2022 r. Spółka nabyła 100.000 sztuk akcji własnych, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, stanowiących 10% kapitału zakładowego oraz 10% ogólnej liczby głosów.

Nabycie 100.000 sztuk akcji własnych za cenę jednej akcji wynoszącą 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) nastąpiło w związku z czwartym zaproszeniem do składania ofert sprzedaży akcji własnych w ramach prowadzonego przez Spółkę skupu akcji własnych, o którego rozpoczęciu Spółka informowała raportem bieżącym nr 10/2022.

Spółka posiada łącznie 200.000 akcji własnych, którym odpowiada 200.000 głosów, co stanowi 20,00% kapitału zakładowego oraz 20,00% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2022-06-13 21:13

Raport ESPI nr 15/2022

Zakończenie skupu akcji w ramach czwartego zaproszenia

Zarząd spółki pod firmą WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu nr 10/2022 informującego o skierowaniu czwartego zaproszenia do składania ofert sprzedaży w pełni pokrytych akcji własnych Spółki, informuje że w okresie 23 maja 2022 – 3 czerwca 2022 roku Spółka otrzymała oferty sprzedaży 314.866 (słownie: trzysta czternaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) akcji Spółki za cenę jednej akcji wynoszącą 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) („Oferty sprzedaży”). Ponadto w nawiązaniu do raportu nr 38/2021 informującego o skupie akcji własnych, na dzień 2 grudnia 2021 r. łączna liczba posiadanych przez Spółkę akcji wyniosła 100.000 akcji własnych stanowiących 10% kapitału zakładowego i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

W dniu dzisiejszym, tj. 8 czerwca 2022 roku Zarząd Spółki dokonał proporcjonalnej redukcji, zgodnie z zasadami określonymi w treści czwartego zaproszenia (stopa redukcji wyniosła 68,24%) i przyjął Oferty Sprzedaży uwzględniając dokonaną redukcję.

Rozliczenie transakcji nabycia 100.000 (słownie: sto tysięcy) sztuk akcji własnych przez Spółkę za cenę jednej akcji wynoszącą 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) za pośrednictwem depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie nastąpi w dniu 9 czerwca 2022 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2022-06-08 23:04

Raport ESPI nr 14/2022

Inwestycja Emitenta w spółkę LuON S.A.

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 2 czerwca 2022 roku zawarł umowę zakupu 500.000 akcji LuON S.A. („LuON”). Stanowią one 50% akcji i dają 50% głosów na Zgromadzeniu Wspólników LuON.

Wartość nominalna zakupionych akcji wynosi 50.000 zł, wartość zakupu wyniosła 50.000 zł.

LuON prowadzi działalność w zakresie tworzenia systemów i urządzeń inteligentnego domu. LuON zaprojektowała od podstaw unikalną platformę dla inteligentnego domu, w ramach której urządzenia mogą komunikować się między sobą zarówno radiowo, jak i przewodowo.

System korzysta z protokołów komunikacyjnych LuAir oraz LuLine. LuAir to protokół o bardzo dużym zasięgu i ponadprzeciętnej niezawodności pracy, pozwala w nieskomplikowany sposób wykorzystać potencjał w już istniejących mieszkaniach i domach jednorodzinnych.

Protokół LuLine został oparty na magistrali, która jest powszechnie używana w lotnictwie i przemyśle samochodowym, gwarantując tym samym stabilność działania na bardzo wysokim poziomie. Dzięki temu LuLine świetnie nadaje się do nowo budowanych mieszkań, domów jednorodzinnych oraz inwestycji wielkopowierzchniowych.

Inwestycja kapitałowa Emitenta ma na celu przyspieszenie ekspansji LuON na silnie rozwijającym się rynku smart-home poprzez dofinansowanie jej działalności kwotą w wysokości 1,1 mln zł.

W ocenie Zarządu Spółki rozszerzenie działalności Emitenta o systemy i produkty smart-home będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności firmy i dywersyfikację jej przychodów.

Jednocześnie nawiązanie współpracy z podmiotem już działającym, posiadającym bogate zaplecze techniczne i doświadczony zespół, w krótkim czasie pozwoli na szybkie zaistnienie na silnie rozwijającym się rynku smart-home.
Zarząd Spółki uznał fakt zakupu udziałów oraz rozpoczęcie współpracy za informację istotną, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca z firmą LuON może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, finansową oraz pozycję konkurencyjną Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2022-06-02 21:56

Raport ESPI nr 13/2022

Rozpoczęcie współpracy Niemcy, Austria, Szwajcaria i Luksemburg

Zarząd Spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 31 maja 2022 roku otrzymał informację, od swojej spółki zależnej ACKERMAN, o podpisaniu umowy o współpracy na zasadach wyłączności z jednym z największych dystrybutorów ekologicznych piecy kominkowych w Niemczech („Klient”).

Współpraca będzie obejmowała dostawy produktów ACKERMAN na zasadach wyłączności (nie dotyczy sieci sklepów DIY) do ponad 1000 partnerów Klienta w czterech krajach europejskich – Niemcy, Austria, Szwajcaria i Luksemburg.

Rozpoczęcie współpracy jest efektem realizacji strategii zarządu mającej na celu zwiększenie skali działalności i ekspansję zagraniczną.

Zarząd Spółki uznał fakt rozpoczęcia współpracy za informację istotną, ponieważ istnieją przesłanki, że może mieć ona pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, finansową oraz pozycję konkurencyjną Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2022-05-31 15:54

Raport ESPI nr 11/2022

Istotne zamówienie - DIY

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 26 maja 2022 roku otrzymał zamówienie od sieci DIY.

Zamówienie obejmuje zakup produktów Spółki w drugim kwartale 2022 roku. Wartość zamówienia to 4.921.171 PLN netto.

W ostatnich tygodniach Spółka i jej spółki zależne otrzymują zwiększoną liczbę zapytań ofertowych i zamówień. Główną przyczyną takiej sytuacji jest trwający kryzys energetyczny, w tym znaczący wzrost cen energii elektrycznej oraz gazu. Oferta grupy kapitałowej Spółki obejmująca instalacje fotowoltaiczne (OMEGA-WAT) oraz ekologiczne urządzenia grzewcze i opał (ACKERMAN) stanowi alternatywę energetyczną dla większości gospodarstw domowych.

W ocenie Zarządu Spółki realizacja zamówienia będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności Spółki w wymiarze finansowym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2022-05-26 15:16

Raport ESPI nr 10/2022

Czwarte zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji własnych

Zarząd spółki pod firmą WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 19 maja 2022 roku, działając na podstawie Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 maja 2022 roku w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki („Uchwała NWZA”), podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki będących przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz określenia pozostałych warunków nabycia akcji własnych, w tym ceny i liczby nabywanych akcji własnych.

W uchwale Zarządu Spółki z dnia 19 maja 2022 roku zostały ustalone w szczególności następujące warunki dotyczące przeprowadzania przez Spółkę skupu akcji w ramach upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 maja 2022 roku („Skup”):

  1. Skup będzie realizowany poprzez zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w transakcjach poza alternatywnym systemem obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  2. W okresie objętym upoważnieniem udzielonym na podstawie Uchwały ZWZA Spółka skieruje do akcjonariuszy zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki, dotyczące łącznie maksymalnie 100.000 sztuk akcji własnych.
  3. Zaproszenie akcjonariusza do składania oferty sprzedaży akcji Spółki w ramach Skupu będzie publikowane na stronie internetowej Spółki oraz jako załącznik do raportu bieżącego informującego o skupie akcji własnych Spółki w ramach danego zaproszenia. Wzór zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach Skupu wraz z formularzem oferty sprzedaży akcji Spółki stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
  4. W przypadku nieotrzymania przez Spółkę w odpowiedzi na czwarte zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach Skupu ofert obejmujących sprzedaż co najmniej 100.000 sztuk akcji, Zarząd Spółki może podjąć decyzję o skierowaniu kolejnego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach Skupu, określając przy tym cenę jednostkową sprzedaży akcji w ramach ofert składanych przez akcjonariuszy Spółki w odpowiedzi na kolejne zaproszenie. Powyższe nie ogranicza prawa Zarządu do zakończenia Skupu pomimo nieosiągnięcia limitu 100.000 sztuk nabytych akcji własnych.
  5. Stosownie do § 4 Uchwały ZWZA Skup przeprowadzany jest w celu przeznaczenia akcji w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej lub pośredniej, do obsługi programu opcji menedżerskich, w przypadku jego uchwalenia lub do zamiany, albo zadysponowania przez Zarząd Spółki w inny sposób z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

Ponadto, ww. uchwałą Zarząd Spółki ustalił następujące warunki skupu akcji własnych Spółki w ramach czwartego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach Skupu:

  1. Zaproszenie zostaje udostępnione jako Załącznik do niniejszego raportu oraz na stronie internetowej Spółki.
  2. Zaproszenie dotyczy 100.000 sztuk akcji własnych.
  3. Cena jednostkowa akcji własnej Spółki w ramach trzeciego zaproszenia wynosi 20 zł.
  4. Składanie ofert sprzedaży akcji Spółki w odpowiedzi na trzecie zaproszenie będzie możliwe w okresie: 23 maja 2022 r. – 3 czerwca 2022 r.
  5. Rozliczenie transakcji nabycia akcji własnych przez Spółkę za pośrednictwem depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie nastąpi w dniu 9 czerwca 2022 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków składania ofert sprzedaży akcji Spółki w odpowiedzi na czwarte zaproszenie do składania ofert sprzedaży w ramach Skupu zawarte są w załączonym do niniejszego raportu Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji spółki WAT S.A. wraz z formularzem oferty.

Załączniki:
Zaproszenie_czwarte__WAT_20.05.2022.pdf

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2022-05-20 15:54