Raport ESPI nr 33/2023

Informacja otrzymana od spółki zależnej

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 27 listopada 2023 r. otrzymał istotną informację od spółki zależnej ACKERMAN Sp. z o.o. („ACKERMAN”) dotyczącą sytuacji finansowej ACKERMAN.

W wyniku trwającego kryzysu na rynku materiałów budowlanych ACKERMAN boryka się z trudnościami finansowymi. Zgodnie z otrzymaną informacją w ostatnich miesiącach ACKERMAN obserwuje znaczącą przewagę podaży nad popytem oraz zmniejszenie ilości zamówień. Efektem tego jest bardzo duża presja cenowa i wynikające z niej znaczące obniżenie rentowności. Ponadto znacząca część Klientów rezygnuje ze złożonych i potwierdzonych zamówień, co przekłada się na brak możliwości odbioru przez ACKERMAN złożonych i potwierdzonych zamówień u swoich dostawców. Jednocześnie część Klientów żąda w formie rabatu obniżenia cen towarów już dostarczonych lub całkowitego ich zwrotu.

Zarząd ACKERMAN podejmuje działania mające na celu zabezpieczenie dalszego funkcjonowania firmy i poprawy płynności finansowej. Obejmują one zmniejszenie stanów magazynowych, renegocjowanie złożonych zamówień i obowiązujących umów z dostawcami, w tym m.in. ograniczenie udzielonych kredytów kupieckich. Jednocześnie renegocjowane są warunki współpracy z głównymi Klientami oraz podjęto działania ograniczające koszty funkcjonowania, w tym w szczególności koszty pracownicze i magazynowe.

Zarząd WAT S.A. uwzględniając sytuację gospodarczą na rynku materiałów budowlanych, sytuację finansową ACKERMAN oraz plany inwestycyjne związane z rozwojem produktów i usług Smart Home, podjęła przegląd możliwych rozwiązań zabezpieczających interesy Spółki.

O istotnych decyzjach dotyczących ACKERMAN Emitent będzie informował w raportach bieżących.

Podstawa prawna:
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dawid Olczak – Prezes Zarządu

Data raportu:
2023-11-28 20:21

Raport ESPI nr 32/2023

Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki ze spółką LuON S.A.

Zarząd WAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Lektykarska 54, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000531766, NIP: 7010219301, REGON: 142193055 („WAT”), na podstawie art. 504 § 1 kodeksu spółek handlowych, ponownie zawiadamia o zamiarze połączenia WAT i LuON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000705341, NIP: 5272744183, REGON: 36246052800000, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 PLN, w całości opłaconym („LuON”).

Połączenie WAT i LuON będzie połączeniem przez przejęcie w rozumieniu art. 492 § 1 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych, tj. łączeniem przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, przy uwzględnieniu zasad wynikających z art. 516 KSH.

Spółką przejmującą będzie WAT, a spółką przejmowaną będzie LuON.

WAT posiada wszystkie akcje w kapitale zakładowym LuON, w związku z czym połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego WAT ani innych zmian Statutu WAT.

Plan połączenia został udostępniony na stronie internetowej WAT (https://www.wat.pl/inwestorzy/raporty-espi/raport-espi-nr-252023). Akcjonariusze mają prawo od dnia 29 września 2023 r. do dnia 30 października 2023 r. do zapoznania się w siedzibie WAT (w dni robocze od godz. 8 do godz. 16) z dokumentami, wymienionymi w art. 505 § 1 KSH, wymaganymi w związku z procesem łączenia przez kodeks spółek handlowych.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca:
Maciej Szymański – Prezes Zarządu

Data raportu:
2023-10-13 13:47

Raport ESPI nr 31/2023

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Zarząd spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) adekwatnie do przepisu art. 70 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 października 2023 roku otrzymała od Pana Emila Borusławskiego, zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:
FormularzA.pdf

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca:
Maciej Szymański – Prezes Zarządu

Data raportu:
2023-10-04 11:26

Raport ESPI nr 30/2023

Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w WAT S.A.

Zarząd spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 4 października 2023 roku otrzymał powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku, od Pana Dawida Olczaka, Członka Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące transakcji na akcjach Spółki w dniu 28 września 2023 roku.

Załączniki:
pdf_627100_pierwotne.pdf
pdf_627234_po_zmianie.pdf

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoba reprezentująca:
Maciej Szymański – Prezes Zarządu

Data raportu:
2023-10-04 11:23

Raport ESPI nr 29/2023

Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji

Zarząd spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) adekwatnie do przepisu art. 70 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 października 2023 roku otrzymała od Pana Dawida Olczaka, Członka Rady Nadzorczej Spółki, zawiadomienia o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki.

Załączniki:
FormularzA_DO_1.pdf
FormularzA_DO_2.pdf

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoba reprezentująca:
Maciej Szymański – Prezes Zarządu

Data raportu:
2023-10-04 11:19

Raport ESPI nr 28/2023

Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w WAT S.A.

Zarząd spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniach 3 października 2023 roku oraz 4 października 2023 roku otrzymał powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku, od Pana Macieja Szymańskiego, Prezesa Zarządu Spółki, dotyczące transakcji na akcjach Spółki w dniu 28 września 2023 roku.

Załączniki:
pdf_627026_pierwotne.pdf
pdf_627185_po_zmianie.pdf

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoba reprezentująca:
Maciej Szymański – Prezes Zarządu

Data raportu:
2023-10-04 11:15