Raport ESPI nr 36/2021

Skup akcji własnych

Zarząd WAT S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Ipopema Securities S.A., iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 16 stycznia 2019 r., nabył w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w dniu 29 listopada 2021 r. na rachunek WAT S.A. 466 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiące 0,0466 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dające tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia cena jednostkowa nabycia akcji wyniosła 16,98 zł.

Emitent posiada łącznie 70.030 akcji własnych stanowiących 7,0030 % kapitału zakładowego i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienia wynikającego z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji nabycia akcji własnych w dniu 29 listopada 2021 Emitent przekazuje w załączniku.

Załącznik:
trans_20211129.pdf

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-11-29 14:46

Raport ESPI nr 35/2021

Skup akcji własnych

Zarząd WAT S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Ipopema Securities S.A., iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 16 stycznia 2019 r., nabył w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w dniach 22 – 26 listopada 2021 r. na rachunek WAT S.A. 1987 akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiące 0,1987 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dające tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia cena jednostkowa nabycia akcji wyniosła 17,95 zł.

Emitent posiada łącznie 69.564 akcji własnych stanowiących 6,9564 % kapitału zakładowego i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienia wynikającego z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji nabycia akcji własnych w dniach 22 – 26 listopada 2021 Emitent przekazuje w załączniku.

Załącznik:
trans_20211122_26.pdf

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-11-26 12:40

Raport ESPI nr 34/2021

Istotne zamówienie DIY

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 23 listopada 2021 roku otrzymał zamówienie od sieci DIY.

Zamówienie obejmuje zakup produktów Spółki w sezonie 2021 roku. Wartość zamówienia to 557.432 PLN netto i może ulec zwiększeniu.

W ocenie Zarządu Spółki realizacja zamówienia będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności Spółki w wymiarze finansowym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-11-23 13:23

Raport ESPI nr 33/2021

Trzecie zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji własnych

Zarząd spółki pod firmą WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 22 listopada 2021 roku, działając na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 stycznia 2019 roku zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 listopada 2020 r. w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki („Uchwała NWZA”), podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki będących przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz określenia pozostałych warunków nabycia akcji własnych, w tym ceny i liczby nabywanych akcji własnych.

W uchwale Zarządu Spółki z dnia 22 listopada 2021 roku zostały ustalone w szczególności następujące warunki dotyczące przeprowadzania przez Spółkę skupu akcji w ramach upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 stycznia 2019 roku („Skup”):

  1. Skup będzie realizowany poprzez zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w transakcjach poza alternatywnym systemem obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  2. W okresie objętym upoważnieniem udzielonym na podstawie Uchwały NWZA Spółka skieruje do akcjonariuszy zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki, dotyczące łącznie maksymalnie 30.000 sztuk akcji własnych.
  3. Zaproszenie akcjonariusza do składania oferty sprzedaży akcji Spółki w ramach Skupu będzie publikowane na stronie internetowej Spółki oraz jako załącznik do raportu bieżącego informującego o skupie akcji własnych Spółki w ramach danego zaproszenia. Wzór zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach Skupu wraz z formularzem oferty sprzedaży akcji Spółki stanowi Załącznik do niniejszego raportu.
  4. W przypadku nieotrzymania przez Spółkę w odpowiedzi na trzecie zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach Skupu ofert obejmujących sprzedaż co najmniej 30.000 sztuk akcji, Zarząd Spółki może podjąć decyzję o skierowaniu kolejnego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach Skupu, określając przy tym cenę jednostkową sprzedaży akcji w ramach ofert składanych przez akcjonariuszy Spółki w odpowiedzi na kolejne zaproszenie. Powyższe nie ogranicza prawa Zarządu do zakończenia Skupu pomimo nieosiągnięcia limitu 30.000 sztuk nabytych akcji własnych.
  5. Stosownie do § 4 Uchwały NWZA Skup przeprowadzany jest w celu przeznaczenia akcji w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej lub pośredniej, do obsługi programu opcji menedżerskich, w przypadku jego uchwalenia lub do zamiany, albo zadysponowania przez Zarząd Spółki w inny sposób z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

Ponadto, ww. uchwałą Zarząd Spółki ustalił następujące warunki skupu akcji własnych Spółki w ramach trzeciego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w ramach Skupu:

  1. Zaproszenie zostaje udostępnione jako Załącznik do niniejszego raportu oraz na stronie internetowej Spółki.
  2. Zaproszenie dotyczy 30.000 sztuk akcji własnych.
  3. Cena jednostkowa akcji własnej Spółki w ramach trzeciego zaproszenia wynosi 20 zł.
  4. Składanie ofert sprzedaży akcji Spółki w odpowiedzi na trzecie zaproszenie będzie możliwe w okresie: 22 listopada 2021 r. – 29 listopada 2021 r.
  5. Rozliczenie transakcji nabycia akcji własnych przez Spółkę za pośrednictwem depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie nastąpi w dniu 2 grudnia 2021 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków składania ofert sprzedaży akcji Spółki w odpowiedzi na trzecie zaproszenie do składania ofert sprzedaży w ramach Skupu zawarte są w załączonym do niniejszego raportu Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji spółki WAT S.A. wraz z formularzem oferty.

Załącznik:
Zaproszenie_3_WAT_22.11.2021.pdf

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-11-22 11:49

Raport ESPI nr 32/2021

Regulamin programu nabywania przez spółkę WAT S.A. akcji własnych

Zarząd WAT S.A. w nawiązaniu do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 9 stycznia 2019 r. zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 listopada 2020 r. dotyczącej udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości Regulamin skupu akcji własnych WAT S.A., uchwalony uchwałą nr 1 Zarządu WAT S.A. z dnia 19 listopada 2021 roku, który zastępuje dotychczasowe zapisy Regulaminu skupu akcji własnych WAT S.A. z dnia 23 listopada 2020 r. opublikowanego raportem bieżącym nr 43/2020 z dnia 27 listopada 2020 r.

Załącznik:
WAT_skup_akcji_regulamin_19.11.2021.pdf

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-11-19 21:59

Raport ESPI nr 31/2021

Skup akcji własnych

Zarząd WAT S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Ipopema Securities S.A., iż wykonując postanowienia Umowy dot. obsługi skupu akcji własnych z dnia 16 stycznia 2019 r., nabył w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w dniach 15 – 19 listopada 2021 r. na rachunek WAT S.A. 993 akcje Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiące 0,0993 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dające tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Średnia cena jednostkowa nabycia akcji wyniosła 17,06 zł.

Emitent posiada łącznie 67.577 akcji własnych stanowiących 6,7577 % kapitału zakładowego i dających tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Skup akcji własnych jest realizowany na podstawie art. 362 §1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienia wynikającego z Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji nabycia akcji własnych w dniach 15 – 19 listopada 2021 Emitent przekazuje w załączniku.

Załącznik:
trans_20211115_19.pdf

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2021-11-19 21:47