Raport ESPI nr 9/2022

Regulamin programu nabywania przez spółkę WAT S.A. akcji własnych

Zarząd WAT S.A. w nawiązaniu do uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 17 maja 2022 r. dotyczącej udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości Regulamin skupu akcji własnych WAT S.A., uchwalony uchwałą nr 1 Zarządu WAT S.A. z dnia 18 maja 2022 roku.

Załączniki:
WAT_skup_akcji_regulamin_18.05.2022.pdf

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2022-05-19 15:40

Raport ESPI nr 8/2022

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WAT S.A. w dniu 17 maja 2022 r.

Zarząd Spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WAT S.A., które odbyło się w dniu 17 maja 2022 r.:

1. DMS Holding Sp. z o.o.
– liczba zarejestrowanych akcji na ZWZ: 628.800
– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 628.800
– % udział w liczbie głosów na ZWZ: 99,6%
– % udział w ogólnej liczbie głosów: 62,88%

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2022-05-17 21:05

Raport ESPI nr 7/2022

Istotne zamówienie - DIY

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 11 maja 2022 roku otrzymał zamówienie od sieci DIY.

Zamówienie obejmuje zakup produktów Spółki w sezonie 2022 roku. Wartość zamówienia to 3.465.930 PLN netto i może ulec zwiększeniu.

W celu zapewnienia dostępności produktów sieć DIY zobowiązała się do wpłacenia zaliczki w wysokości 2 mln PLN netto do dnia 23.05.2022.

W ocenie Zarządu Spółki realizacja zamówienia będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności Spółki w wymiarze finansowym. Tym samym jest to kontynuacja strategii Zarządu w zakresie zwiększania skali działalności.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2022-05-11 14:48

Raport ESPI nr 6/2022

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 17 maja 2022 r.

Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000531766 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402 [1]Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 17 maja 2022 r., o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Romana Tokarczyka w Warszawie przy ul. Jutrzenki 177.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta: www.wat.pl

Załączniki:
1._WAT_WZA_Ogloszenie.pdf
2._Projekty_uchwal.pdf
3._Informacja.pdf
4._Formularz.pdf

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2022-04-21 15:38

Raport ESPI nr 5/2022

Umowa o współpracy

Zarząd Spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 14 marca 2022 roku zakończył negocjacje i podpisał umowę o współpracy z dostawcą nowych produktów z kategorii ogrzewanie i hydraulika („Dostawca”).

Podpisanie umowy jest realizacją strategii mającej na celu zwiększenie skali działalności poprzez rozszerzenie oferty o nowe produkty. Wartość zakontraktowanych zakupów na sezon 2022 wynosi 3 mln zł i może ulec zwiększeniu.

W ocenie Zarządu Spółki pozyskanie nowego dostawcy i rozszerzenie oferty będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności Spółki oraz dywersyfikację działalności.

Zarząd Spółki uznał fakt zawarcia umowy za informację istotną, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca z Dostawcą może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, finansową oraz pozycję konkurencyjną Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2022-03-14 19:56

Raport ESPI nr 4/2022

Umowa o współpracy

Zarząd Spółki WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 8 marca 2022 roku zakończył negocjacje i podpisał umowę o współpracy z dostawcą nowych produktów z kategorii ogrzewanie i hydraulika („Dostawca”).

Podpisanie umowy jest realizacją strategii mającej na celu zwiększenie skali działalności poprzez rozszerzenie oferty o nowe produkty. Wartość zakontraktowanych zakupów na sezon 2022 wynosi 16 mln zł i może ulec zwiększeniu.

W ocenie Zarządu Spółki pozyskanie nowego dostawcy i rozszerzenie oferty będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie skali działalności Spółki oraz dywersyfikację działalności.

Zarząd Spółki uznał fakt zawarcia umowy za informację istotną, ponieważ istnieją przesłanki, że współpraca z Dostawcą może mieć pozytywny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, finansową oraz pozycję konkurencyjną Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoba reprezentująca:
Dariusz Matulka – Prezes Zarządu

Data raportu:
2022-03-08 14:42